Řízení o pozůstalosti

Notář je jako soudní komisař pověřen soudem k vyřízení pozůstalosti. Je to jediný případ, kdy si pro notářskou službu nemůžete notáře vybrat. Notáři je vyřízení pozůstalosti přiděleno soudem podle předem stanoveného rozvrhu, a to z důvodu nestrannosti a objektivity soudního rozhodování. Rozvrh pro Okresní soud ve Zlíně je určen dle data úmrtí zůstavitele a můžete si jej stáhnout zde.

Řízení o pozůstalosti se zahajuje zpravidla bez návrhu na základě úmrtního listu, který soudu zašle matrika. V řízení o pozůstalosti notář jako první kontaktuje osobu, která se postarala o pohřeb zůstavitele. Notář si tuto osobu předvolá k takzvanému předběžnému šetření, jehož účelem je zjištění okruhu dědiců a majetku zůstavitele.

K předběžnému šetření je třeba přinést zejména:

  • Informace o manželu a potomcích zůstavitele (rodná čísla, adresy, případně listiny ohledně rozvodu)
  • Pořízení pro případ smrti, pokud jej zůstavitel sepsal a zanechal doma (závěť, listina o vydědění)
  • Listiny o majetku zůstavitele (případně o majetku manžela) – technický průkaz od vozidla, vkladní knížky, výpisy z účtů, akcie (notář si sám vyžádá další informace od příslušných institucí, např. bank, ale musí vědět, kde si tyto informace má vyžádat)
  • Doklady o nákladech za pohřeb

Pozůstalost tvoří veškeré jmění, které zůstavitel zanechal v okamžiku své smrti. K zjištění hodnoty nemovitého majetku zařazeného v pozůstalosti je třeba ocenění, přičemž ve většině případů posouzení libovolné realitní kanceláře o tržní ceně nemovitostí.

Účelem řízení o pozůstalosti je potvrdit dědicům, co z pozůstalosti nabyli. V případě, že zůstavitel zanechal pořízení pro případ smrti, musí být zajištěno splnění toho, co nařídil. Uvede-li zůstavitel v závěti pokyn, jak má být jeho pozůstalost rozdělena, je nutné respektovat jeho vůli a dědicové ani soud ji nejsou oprávněni měnit.

Jestliže zůstavitel nezanechal žádný majetek nebo majetek nepatrné hodnoty, bude řízení o pozůstalosti zastaveno. V ostatních případech nařídí notář jednání, na kterém uzavírají dědicové dohodu o rozdělení pozůstalosti.

Po pravomocném skončení řízení o pozůstalosti mohou dědicové uplatnit nabytá práva – zrušit účty v bance, přepsat vozidla apod. Notář zajišťuje pouze převod nemovitých věcí, které jsou součástí pozůstalosti, nabytí ostatního majetku z pozůstalosti si musí dědicové vyřídit sami.

Ke stažení

Plná moc (zůstavitel zemřel před 1.1.2014)
Plná moc (zůstavitel zemřel po 1.1.2014)
Návrh na dodatečné projednání dědického řízení
Rozvrh soudu