O Nás

Notář je fyzická osoba pověřená státem k notářské a další činnosti stanovené zákonem. Základním právním předpisem regulujícím činnost notáře je zákon č. 352/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

Rádi Vám poskytneme služby v následujících oblastech:

 • sepisování notářských zápisů o právních jednáních (smlouvy, založení společností, závěti apod.)
 • sepisování notářských zápisů o osvědčení právně významných skutečností a prohlášení (osvědčení průběhů valných hromad, schůze společenství, o prohlášení, osvědčování právně významných skutečností, dohody se svolením k vykonatelnosti, apod.)
 • poskytování právní pomoci (poskytovaní právních porad, zastupovaní v jednání s fyzickými nebo právnickými osobami, státními a jinými orgány, sepisování listin)
 • přijímání listin a peněz do notářské úschovy
 • provádění legalizace (ověření podpisu)
 • provádění vidimace (ověření shody opisu s listinou)
 • správa majetku a zastupování v této souvislosti
 • provádění identifikace osob podle zvláštního zákona
 • úkony notáře v Rejstříku zástav
 • vyhotovování výstupů z informačního systému veřejné správy (výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z rejstříku trestů, výpisy bodového hodnocení řidičů, výpisy z živnostenského rejstříku, výpisy z insolvenčního rejstříku)
 • úkony kontaktního místa Czechpoint

Notářské služby se primárně poskytují v kanceláři notáře v jeho úředních hodinách, ale po předchozí dohodě je možné tyto služby poskytnout i mimo kancelář a mimo úřední hodiny notáře.

Notář vykonává činnost za odměnu stanovenou vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách notářů a správců dědictví (notářský tarif), která stanoví postup pro výpočet odměny za úkony notáře. Za činnost notáře nelze sjednat smluvní odměnu.