Notářský zápis jako podklad pro exekuci

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti je efektivní způsob, jak zajistit vrácení půjčených peněz. V tomto notářském zápisu dává dlužník věřiteli svolení k přímé vykonatelnosti notářského zápisu neboli k exekuci. Obsahem notářského zápisu je závazek dlužníka, že ve stanovené lhůtě řádně splní své závazky vůči věřiteli pod pohrůžkou následné exekuce jeho majetku.

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti je veřejnou listinou, na jejímž základě lze exekutora přímo požádat o exekuci na majetek dlužníka. V případě nesplacení dluhu tak není třeba před exekucí absolvovat zpravidla zdlouhavé soudní řízení, ve kterém je dlužníkovi nejdříve uloženo dluh zaplatit, a až poté lze přistoupit k exekučnímu řízení. Často pak může být na vymáhání peněz pozdě.

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti může obsahovat buď dohodu mezi věřitelem a dlužníkem, nebo může jít o jednostranné právní jednání dlužníka.

Dohodu se svolením k vykonatelnosti je vhodné sepsat mezi věřitelem a dlužníkem při uzavírání smlouvy o zápůjčce, či při předání peněz, ale lze ji uzavřít i ohledně pohledávky, která teprve vznikne, nebo ohledně jiného nároku (například vyklizení nemovitosti). Dohodu lze uzavřít i v případech, kdy je již pohledávka splatná a věřitel je ochoten poskytnout dlužníkovi ke splacení dodatečnou lhůtu.

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti lze také sepsat jako jednostranné právní jednání, ve kterém dlužník uzná existující peněžitý dluh a svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí (vedena exekuce) a aby byl takový notářský zápis exekučním titulem, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní. U tohoto notářského zápisu není věřitel přítomen.

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti musí obsahovat:

  • označení osoby, která se zavázala ke splnění pohledávky nebo jiného nároku (osoby povinné, tedy dlužníka)
  • označení osoby, jejíž pohledávka nebo jiný nárok mají být splněny (osoby oprávněné, tedy věřitele)
  • skutečnosti, na nichž se pohledávka nebo jiný nárok zakládá
  • předmět plnění (výše dluhu)
  • dobu plnění (splatnost dluhu)
  • prohlášení povinné osoby o svolení k vykonatelnosti zápisu

Tyto skutečnosti je třeba poskytnout notáři k přípravě notářského zápisu. Cena notářského zápisu závisí na výši dluhu, který je zajišťován.